what is plasma?.....หลายคนสงสัยว่า พลาสมา คืออะไร?
ใน ศาสตร์ทางฟิสิกส์ ...ได้นำวิทยาการนี้มาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2472 โดย
พลาสมาเป็นสถานภาพที่สี่ของสสาร ...นอกเหนือจาก 3 สถานะคือ ของแข็ง
ของเหลว และ ก๊าซพลาสมาเกิดจากก๊าซมีการแตกตัว ทำให้ อิเล็กตรอน
หลุดออกจากอะตอม อะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซได้รับพลังงาน หรือความร้อน
จากภายนอกมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดการแตกตัวได้ในสถานะประกอบไปด้วย
กลุ่มอะตอมของก๊าซที่อยู่ร่วมกันกับอิเล็กตรอนและไอออน ที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดร.ประดุง สวนพุฒ จากศูนย์วิจัยนิวตรอน
พลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า...
ได้ดำเนินการโครงการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับการปรับปรุงคุณภาพไหมไทย
(Plasma Technology for Surface Modification of Thai Silk)
ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เพื่อมุ่งเน้นถึงการนำเอาเทคโนโลยีพลาสมามาประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
ในเรื่องของการปรับ ปรุงคุณภาพผิวของสิ่งทอให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
 
 
 
 

การปรับปรุงคุณภาพผิวของสิ่งทอโดยการใช้พลาสมา คือการนำเอาสิ่งทอไปอาบ

หรือจุ่มในพลาสมาอุณหภูมิต่ำ (low temperature plasma, LTP) ซึ่งจะทำให้

อนุภาคต่างๆ สามารถไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงผิวของเส้นใยของสิ่งทอเนื่อง

จากอนุภาคเหล่านี้จะไปสร้างพันธะทางเคมีใหม่ กับโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบ

ของเส้นใยสิ่งทอ หรือบางครั้งอาจไปแทรกอยู่ในระหว่างโครงสร้างโมเลกุลของ

เส้นใยสิ่งทอ หรืออาจจะเกิดการกัดที่ผิว (etching) ทำให้อนุภาคหรือโมเลกุล

ของสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่ตามเส้นใยของสิ่งทอหลุดออกไป ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้

...ขึ้นอยู่กับชนิด ของก๊าซที่ใช้ในการผลิตพลาสมาและค่าตัวแปรอื่นๆอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น การทำให้ผ้าไหมดูดซับน้ำได้ยาก (hydrophobic) หรือทำให้

ผ้าโพลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติให้ดูดซับน้ำได้ดี (hy-drophilic) และหากพลาสมา

มีฟลูออรีนประกอบ อยู่จะสามารถฆ่าเชื้อให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์

ปลูกฝัง (implant) ที่ใช้ผ้าเป็นองค์ประกอบ....โครงการวิจัยนี้เป็นการเพิ่มคุณภาพ

ของสิ่งทอ และลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตรวมถึงการทดแทนขบวนการ

ที่ต้องใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับกระบวนการอาบไหมไทยและสิ่งทอ

ใช้กระบวน การอาบพลาสมาให้มีคุณภาพให้ดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการพลาสมา

เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี จึงเป็นเทคโนโลยีสะอาดซึ่งลดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า

...อันเป็นทางเลือก สำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก...!!!

edit @ 19 Sep 2008 21:18:15 by Slik Gang

Comment

Comment:

Tweet